PRIVACYBELEID

PRIVACY- & COOKIEBELEID


Rijschool 0348, gevestigd aan Amsteloord 36, 3448BB, Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.


Contactgegevens:
www.rijschool0348.nl
info@rijschool0348.nl
06-28460928


Persoonsgegevens die wij verwerken


Rijschool 0348 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres (geanonimiseerd) en locatie bij benadering (niet exact)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Rijschool 0348 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame over tijdelijke aanbiedingen;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Rijschool 0348 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
- Rijschool 0348 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bovenstaande doelen verwerken wij ieder afzonderlijk op basis van minimaal één van de volgende zes wettelijke grondslagen:


- Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
- Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen;
- Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Rijschool 0348 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht, zijn wij wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren. Dit betekent dat wij gegevens van onze klanten, zoals betaalgegevens, 7 jaar moeten bewaren om te voldoen aan deze wettelijke verplichting. Voordat deze termijn van 7 jaar verstreken is, doen wij ons best om overige klantgegevens, die niet noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan eerdergenoemde bewaarplicht, uit onze systemen te verwijderen. Wanneer wij hebben voldaan aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, dan worden alle klantgegevens direct uit onze systemen verwijdert.


Delen van persoonsgegevens met derden


Rijschool 0348 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rijschool 0348 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Rijschool 0348 gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rijschool 0348 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze website verblijven en welke pagina’s ze bekijken.


Op deze website worden de volgende analytische cookies geplaatst door derden, namelijk:


Google
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet


Omdat Rijschool 0348 uitsluitend gebruik maakt van functionele en analytische cookies, waarbij IP-adressen worden geanonimiseerd, zijn wij niet verplicht om bezoekers van onze website toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies. Hierbij geldt dat het beschikbaar stellen van onderhavige privacyverklaring, waarin ons cookiebeleid is opgenomen, volstaat.


Indien je je wilt afmelden voor cookies, dan kun je je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Zie voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool 0348 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijschool0348.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rijschool 0348 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Rijschool 0348 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo beschikt onze website onder andere over een SSL-certificaat, welke aantoont dat bezoekers contact maken met onze website via een beveiligde verbinding.


Mocht je aanvullende vragen hebben over hoe wij omgaan met gegevens, neem dan contact met ons op via 06-28460928 of e-mail: info@rijschool0348.nl.

© Copyright 2021 - 2024 | Rijschool 0348 | Alle rechten voorbehouden